Vårt mål: Verdens første klimapositive industriregion!

Vi har klimaendringene på alvor: Folk fortjener ren luft og et sunt miljø.

Vi tar klimaendringene på alvor: Folk fortjener ren luft og et sunt miljø.

Vi har ingen tid å miste - med Arbeiderpartiet starter jobben nå!

Vestfold og Telemark Arbeiderparti har store mål for vårt nye fylke – vi vil bli verdens første klimapositive industriregion. Det krever samarbeid, mot og politisk handling. Og potensialet er stort!

Lavutslippssamfunnet er på vei, og det krever omstilling på mange områder. Vi ønsker å gripe fatt i mulighetene, og vi mener at vårt fylke har særskilte fortrinn som vi må utnytte. Mange av de næringene og bedriftene vi har i Vestfold og Telemark har den nødvendige kompetansen for å få det til. For oss går en aktiv klimapolitikk og næringspolitikk hånd i hånd og forsterker hverandre.

Vår rolle som politikere er å legge forholdene til rette og spille på lag med næringslivet, slik at gode ideer og nye løsninger blir realisert. Vi må ha høye ambisjoner og klare mål for samfunnsutviklingen. Vi må gjenreise troen på at den kan styres. Vi kan ikke overlate til markedskreftene alene å ordne opp. Derfor må økonomisk støtte, skatter, avgifter og offentlig eierskap brukes mer strategisk for å hjelpe næringslivet over i en mer grønn retning.

I det lavutslippssamfunnet som vi er på vei inn i, vil etterspørselen øke etter produkter med lavt karbonavtrykk. Det vil også være økt behov for produkter til produksjon og lagring av fornybar energi. Vi mener at det nye fylket er særdeles godt rustet til å ta en ledende rolle, ved blant annet å utnytte industrierfaringene i Grenland, det høyteknologiske miljøet i Horten og den grønne kraften fra øvre Telemark. Ved å bli verdens første klimapositive industriregion sikrer vi et fremtidsrettet næringsliv og arbeidsplasser. Vi skaper interesse og nysgjerrighet ute, som gjør at næringslivet vårt får flere kunder. Og vi trekker til oss enda flere flinke folk og virksomheter – som igjen fører til flere arbeidsplasser.

Dette er ikke noe politikerne kan løse alene gjennom støtte og reguleringer. For å lykkes er vi avhengig av at private virksomheter ser mulighetene som ligger i det grønne skiftet. Det er utarbeidet 17 veikart grønn konkurransekraft for ulike næringer som ser på hvilke muligheter som finnes. Disse veikartene kan du lese her:  https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/dep/kld/nyheter/2018/veikart-for-gronn-konkurransekraft/id2604070/

Oppskriften for omstillingen til et mer klimavennlig samfunn finner vi i historien da våre forfedre bygget ut vannkraften og oljen. Norge hadde store ambisjoner og var fremsynte. Vi løste oppgavene i fellesskap og sikret felles eierskap til naturressursene og rettferdig fordeling. Vi må nå hente fram vinneroppskriften igjen - med tett samarbeid mellom stat, bedrifter, forskningsmiljøer, kommuner, forvaltning, fagforening og spille på lag med alle gode krefter for å skape et lavutslippssamfunn. Vi må løse klimakrisen i fellesskap. Vi må løfte i flokk! Vi har ingen tid å miste. Med Arbeiderpartiet starter jobben nå!

Vi vil:

 • At fylkeskommunen tar sin samfunnsutviklingsrolle på alvor, med et større ansvar for næringspolitikk. Det betyr tett og forpliktende samarbeid mellom stat, bedrifter, forskningsmiljøer og forvaltning, slik at vårt fylke er i front for å bidra til en grønn samfunnsutvikling som vil skape nye grønne arbeidsplasser og gjøre eksisterende arbeidsplasser grønnere.
 • Sammen med kommunene sørge for å ha næringsarealer tilgjengelig for nyetableringer og styre utviklingen hvor nye arbeidsplasser skapes.
 • Være en samarbeidspartner og bidra til at Industrial Green Tech i Grenland når sitt mål om å gjøre vår region til et internasjonalt ledende kompetansemiljø for innovative løsninger til det globale markedet for å bidra til reduksjon av klimagassutslipp og fremme grønne teknologiske løsninger i industrien.
 • Gjøre det billigere og enklere å reise kollektivt, i tillegg til å gjøre det tryggere og enklere å gå og sykle.
 • Prioritere de minst miljøbelastende brennstoffalternativene for kollektivtrafikken.
 • Sikre et godt utviklet nettverk av ladestasjoner i både by og bygd, samt fyllestasjoner for øvrige miljønøytrale drivstoff.
 • Være en aktiv støttespiller overfor våre kommuner i omstilling til lavutslippssamfunnet.
 • Jobbe for Intercity-utbygging, med to tog i timen gjennom fylket til Oslo.
 • Videreutvikle bypakke Grenland og inngå byvekstavtaler også for Vestfoldbyene.
 • Inngå forpliktende partnerskap med næringslivet/industrien.
 • Bruke vår innkjøpsmakt ved å stille miljøkrav ved innkjøp og velge miljøvennlig alternativer i alle ledd.
 • Hegne om og bidra til videreutvikling av Greve Biogass.
 • I nær kontakt med landbruket bidra til å utvikle et landbruk som i størst mulig grad blir i stand til å tilpasse seg forventa klimaendringer.
 • Jobbe aktivt for å opprettholde importvernet, som bidrar til matsikkerhet og ikke minst kortreist mat som i seg selv er et miljøtiltak.
 • Bidra til at fylket blir et attraktivt reisemål, med vekstmuligheter innen økoturisme og spille en aktiv rolle for å markedsføre det nye fylket som helårsdestinasjon sammen med aktører i reiselivsnæringen.
 • Stimulere og legge til rette for å ta miljøriktige valg, blant annet ved en støtteordning for investeringer i klimatiltak for virksomheter og privatpersoner.