Demokrati til besvær for Høyre/Frp regjeringen

Om Klima- og miljøminister Vidar Helgesen får sin vilje blir vannforvaltningsarbeidet flyttet fra demokratiske arenaer lokalt og regionalt til statlige kontorer.

original_1478638465_042453

Arve Høiberg, gruppeleder Vestfold Arbeiderparti

Om Klima- og miljøminister Vidar Helgesen får sin vilje blir vannforvaltningsarbeidet flyttet fra demokratiske arenaer lokalt og regionalt til statlige kontorer. Klima- og miljøministeren mener staten selv er best egnet til å forvalte vår viktigste felles ressurs, -vannet vårt. I dag er arbeidet og ansvaret lagt til fylkeskommunene. Klima- og miljøminister Vidar Helgesen sier i sin pressemelding at forslaget til endringer er først og fremst begrunnet i erfaringene fra arbeidet med gjeldende planer. Utarbeidelse av planer etter plan- og bygningsloven, med utvalgte fylkeskommuner som vannregionmyndigheter, var omfattende, omstendelig og ressurskrevende. Helgesen mener derfor at for neste planperiode skal det bare skje en revurdering og oppdatering av de vedtatte planene. Dette tilsier en mindre omfattende og forenklet prosess enn for utarbeidelsen av de første planene

Konklusjonen til Høyre er at medbestemmelse og et lokalt og regionalt eierskap er et så stort merarbeid at det kan ikke kongeriket Norge lengre ta seg råd til. Dette fra et parti som ynder å si at et samfunn bygges under ifra og opp. Tydeligvis ikke i forhold den viktigste ressursen nasjonen har, -vann. Demokrati er tydeligvis dyrt og tar for mye tid, -en luksus vi ikke kan unne oss her til lands.

I likhet med våre kollegaer landet rundt mener Vestfold Arbeiderparti at vann er en viktig felles ressurs for en bærekraftig samfunnsutvikling. God og helhetlig forvaltning krever lokal og regional kunnskap og engasjement i det offentlige, næringslivet og hos de frivillige. Vestfold Arbeiderparti er enig i at dagens organisering har vært nybrottsarbeid og har sikret politisk forankring, engasjerte lokalsamfunn og aktiv deltakelse fra alle berørte parter. Det er den beste og mest bærekraftige måten å oppnå, og langsiktig sikre god økologisk tilstand i våre vann og vassdrag.

Vestfold Arbeiderparti mener at vannforvaltningsplanene må fortsette å vedtas som regionale planer etter plan- og bygningsloven. Dette er et felles redskap for å få god balanse mellom økonomiske, sosiale og miljømessige hensyn. Det er grunnlaget for samordning mellom statlige, regionale og kommunale etater. Det sikrer gode og helhetlige avveiinger og prioriteringer om samfunnets samlede behov. Planprosessene er demokratiske, de sikrer medvirkning fra allmennheten og næringslivet, og god måloppnåelse.

Arbeiderpartiet beklager at Høyre/Frp regjeringen ser lokal og regional demokratisk medvirkning som en belastning og mener at forslaget er særs uheldig midt i en reform regjeringen selv tvinger fylkeskommunene til å gjennomføre med sammenslåinger, -og det før et ekspert utvalg har fått kommet med sin anbefaling over hvilke oppgaver de nye fylkene skal ha. Høyre/Frp regjeringen viser her sitt sanne ansikt i forhold til hva de vil med fylkene. Trist at ikke ville fortelle dette før valget.